ระบบสำนักงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

 

จดหมายข่าว สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ติดต่อผู้บริหารการศึกษา สพป.อบ.4

ระบบอัพข้อมูลและดาวน์โหลด

 

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2565

10-06-2565 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223

แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223

28-04-2565 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131

แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131

28-04-2565 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

11-04-2565 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

แจ้งการโอนเงิน รายการเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) โอนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 256

แจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2565 (70%) โอนเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2565 จำนวน 5 รายการดังนี้ 1.ค่าหนังสือเรียน 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5.ค่าจัดการเรียนการสอน

04-04-2565 ข่าวกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

แผนที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

Facebook สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (2)