วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง) ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 (ระดับประเทศ) ประกอบด้วย นายพิทยา นามบุญลือ รอง ผอ.สพป.ยส.1 ประธาน, นายชิราวุฒิ สองสี รอง ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร,นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.รอ.3, นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.มห.3,นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นพ.2,นางสาวพุทธรักษ์ กุตัน ผอ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กฬ.2 เข้าประเมินสถานศึกษา คือ โรงเรียนบ้านคำขวาง โดยมี นางสาววัชราภรณ์ มีสารี ปลัดอำเภอวารินชำราบ,นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รอง ผอ.สพป.อบ.4,ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง กล่าวให้การต้อนรับ มี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี