ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  มอบหมายให้
นางวันดี ละศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย
นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ
กลุ่มจังหวัดที่ 10 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ท่านธัญญา เรืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3