ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  มอบหมายให้ สิบเอกหญิงพวงรัตน์ สุธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ปกครองจังหวัด ปกครองอำเภอ หน่วยงานโยธาธิการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564  ณ ท้องที่อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอวารินชำราบ อำเภอดอนมดแดง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน ซึ่งมีโรงแรมที่ขอรับใบอนุญาต จำนวน 2 แห่ง และขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 9 แห่ง