แจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2565 (70%) โอนเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2565
จำนวน 5 รายการดังนี้

1.ค่าหนังสือเรียน

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน

3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.ค่าจัดการเรียนการสอน